ความรู้

ความรู้ 3 หมวดหลัก
ที่นำมาใช้ในไร่แทนคุณแผ่นดิน

โคก หนอง นา

โคก หนอง นา หรือ กสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา ให้ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ปลอดเคมี ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตจึงเป็นมิตรกับผู้บริโภค

โคก หนอง นา

โคก หนอง นา

โคก หนอง นา

โคก หนอง นา

โคก หนอง นา

โคก หนอง นา

บ้านดิน

บ้านดิน นกสร้างรังได้ คนก็สร้างได้ มนุษย์มีศักยภาพมากกว่าก็สามารถสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง บ้านดินเป็น 1 ในทางเลือกที่ดีในการพึ่งตนเอง ทำก้อนดินเอง เหยียบย่ำทำก้อนอิฐดินเอง ก่อกำแพงผนังเอง ฉาบเอง ภายใต้แนวคิดบ้านดินด้วยมือเท้าของเรา ไม่ต้องแบกหนี้สินเงินกู้สถาบันการเงินซึ่งเป็นภาระผูกพันระยะยาว บ้านดินมีคุณสมบัติเด่น คือ รักษาสมดุลของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ในฤดูร้อน ความร้อนจากดวงอาทิตย์กว่าจะซึมผ่านผนังบ้านดินที่มีความหนาถึง 23 ซม. เข้าถึงภายในบ้าน พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้ว จึงทำให้บ้านดินเย็นสบายกว่าบ้านผนังธรรมดาทั่วไป ในทำนองเดียวกัน ในยามที่อากาศหนาว ความเย็นกว่าจะเจาะผ่านผนังหนาเข้ามาภายในบ้าน พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้ว ทำให้ภายในบ้านตอนกลางคืนอากาศไม่หนาวจัด อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ บ้านดิน จ่ายเท่าที่อยากจ่าย เช่น ถ้าจะทำเพียงเพื่ออยู่อาศัยได้ ไม่เน้นสวยหรู ก็มีราคาไม่กี่หมื่นบาท หากอยากจะทำให้หรูหราสวยงามมูลค่าหลายแสนหลายล้านบาทก็ทำได้เช่นกัน

บ้านดิน

บ้านดิน

บ้านดิน

บ้านดิน

บ้านดิน

บ้านดิน

บ้านดิน

บ้านดิน

ปลูกป่า

ปลูกป่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์และโลกอย่างมหาศาล จากการลงทุนเพาะปลูกต้นกล้าในราคาต้นละ 5-10 บาท (หรืออาจได้รับแจกฟรี) เมื่อผ่านไปหลายปี มูลค่ากลายเป็นต้นละหลายพันบาท ลำต้นสามารถนำไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยต่าง ๆ มากไปกว่านั้น เราสามารถใช้กิ่งไม้มาเผาถ่านเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการพึ่งตนเอง เก็บน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช และประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ใบไม้ที่ร่วงหล่นทุกปี แทนที่จะเผาทิ้งสร้างมลภาวะทางอากาศ PM2.5 สามารถนำมาปรุงเป็นดินใบไม้ ซึ่งเป็นดินคุณภาพสูง ปลอดสารเคมี ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินไปซื้อหาดินในท้องตลาดทั่วไป

เพาะพันธุ์ต้นไม้ เพาะต้นกล้า
เพาะพันธุ์ต้นไม้ เพาะต้นกล้า
ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้

1. ก่อนเผาถ่าน

2. เริ่มเผาถ่าน

3 ระหว่างเผาถ่าน

4. หลังเผาถ่าน

การเผาถ่าน เก็บน้ำส้มควีนไม้

เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์
เศษใบไม้มาทำปุ๋ย
เศษใบไม้มาทำปุ๋ย